فریدون فرخ سرشت

مشاور ارشد و مدرس سیستم های هوشمند حفاظتی و دوربین مداربسته